جمعه, 04 خرداد 1397
Blue Red Green
  • اخبار داغ
اخبار کوه نوردی: قهرمانان ماراتن کوهستان - دوشنبه, 21 اسفند 1396 17:39
اخبار کوه نوردی: پیمایش ارتفاعات رشته کوههای پلوار - چهارشنبه, 18 بهمن 1396 17:56
اخبار کوه نوردی: مسابقه ژئوپارک تریل رانینگ قشم - دوشنبه, 16 بهمن 1396 18:36
غارنوردان دیواره نوردی چرا دوچرخه سواری کوهستان

غارنوردان

غارنوردان آماتور کسانی هستند که به این فن بیشتر از جنبه ورزشی نگاه می‌کنند. امروزه تعداد این غارنوردان از غارنوردان حرفه‌ای بیشتر است و اکثر غارهای جدید توسط این افراد…

دیواره نوردی

صعود چند مرحله‌ای با ابزار گذاری به بالای دیواره‌های مرتفع (چندین طول طناب)، که معمولا به زمانی بیش از یک روز نیاز دارد. دیواره نوردی خود دارای انواع متفاوتی از…

چرا دوچرخه سواری کوهستان

 اگر یک کوهنورد یا  حتی دوست دار طبیعت هستید دوچرخه کوهستان رو به دو دلیل به شما توصیه می کنم. اول در دوچرخه سواری کوهستان همچنان از محیط کوهستان ،…

حفاظت یا بهربرداری از غارها؟؟؟

به بهانه‌ی گردشگری،غارها، قلب کوه‌ها را دریابیم

 با توجه به توسعه صنعت گردشگری در زمینه های مختلف، که سبب درآمد زائی و کارآفرینی در بخش های گوناگون شده است، جایگاهی خوبی در بین افراد مختلف جامعه پیدا کرده است. زمین‌گردشگری یا ژئوتوریسم یکی از شاخه های صنعت گردشگری است که غار یکی از شاخص های این صنعت می باشد.

 

غارها همواره در ابعاد مختلف حیات بشری تاثیر گذار بوده و بسیار ارزشمند هستند.  با مطالعه ی غارها می توان به اطلاعات فراوانی دست یافت؛ در ارتباط با سیر تحول زندگی انسان ها،  تغییرات شرایط آب و هوایی در بازه های مختلف زمانی، بررسی گونه های گیاهی و شناخت برخی گونه های جانوری و... 
بنابراین غارها از جایگاه ویژه ای در بین زمین شناسان، دیرینه شناسان و همچنین حامیان محیط زیست و... برخوردار می باشند.
با توجه به اهمیت غارها، از سوی انجمن غار و غارشناسی ایرانیان و کارگروه غار و غارشناسی کشور و سایر نهادهای دوستدار محیط زیست،... به منظور جلوگیری از بروز فجايع زیست محیطی و بوجود آمدن آسیب های غیر قابل جبران به این سرمایه های بی بدیل و گرانقدر  - به خاطر بهره برداری های نا مناسب - دستورالعمل هایی تنظیم و مقرراتی وضع گردیده است،  تا بدینوسیله بتوان از آلوده شدن آب های زیرزمینی، شیوع برخی بیماریها به دلیل شرایط جوی خاص غارها، از بین رفتن و منقرض شدن برخی گونه های جانوری و گیاهی،  و همچنین از نابودی غار نهشته ها که در زمانی بسیار طولانی ساخته شده اند؛ جلوگیری شود.
و اجرای این مهم جز با همکاری دوستداران محیط زیست،  دوستان میراث فرهنگی،  کوهنوردان و... امکان پذیر نخواهد شد.

دلایل گوناگونی وجود دارد تا در جهت حفظ این میراث گرانقدر ( غارها ) کوشا باشیم:

تنوع زیست محیطی

از قبیل باکتری ها، قارچ ها، گل سنگ ها، گیاهان پروتوزوآ، اسفنج ها، مرجانها، نرم تنان (Mollusca)، سخت پوستان (Crustacea)، ماهی ها (Fishes)، پستانداران(Mammalia)،

انواع جانورانی که در غار یافت می شوند

غارزیان واقعی Troglobite Cave dwellers از این گروه میتوان به ماهی های غارزی، سمندرهای غارزی، انواع سخت پوستان،

غاردوستان یا غارزیان انتخابی Troglophile Cave Lovers صدپایان، هزارپایان، عنكبوت ها،

غارزیان اتفاقی یا مهمانان تصادفی  Trogloxen Cave guests از این گروه، پستاندارانی از قبیل خفاش،

از نظر علمی

تا کنون بررسی غارها کمک بسیار زیادی به پیشرفت علوم مختلفی چون زمین شناسی، آب شناسی،  زیست شناسی،  جانور شناسی و...  کرده است؛ و همچنان اسرار کشف نشده بسیاری در دل غارها پنهان است که می تواند راهگشای شاخه های مختلف علمی باشد.
بررسی غار نوشته ها،   نقاشی های موجود بر دیواره غارها  و همچنین بررسی فسیل های یافت شده،  توانسته زوایای مختلفی از تاریخ و فرهنگ جوامع مختلف بشری را مشخص کرده و سیر تکامل گونه های بشری،  برخی گونه های  گیاهی و جانوری را برای ما روشن سازد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎرھﺎ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی، روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ، اﺣﺪاث ﺳﺪھﺎ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻠﮫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ روﯾﻪ آﺑﮫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و...، ھﻤﮕﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎی ﮐﺎرﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. همچنین دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ (Co2) ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزدم ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎزﻧﺪھﺎی ﻏﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺎﺷﯽ از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻻﻣﭙﮫﺎ و ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻏﺎر ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب و ﺑﺮھﻢ زﻧﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘم ها اﺳﺖ، و ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎوش از ﻏﺎر، ﯾﺎدﺑﻮدی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮ دﯾﻮارھﺎ و ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی زﯾﺒﺎی ﻏﺎرھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺧﻄﻮط رﻧﮕﺎرﻧﮓ و نوشتن یادگارهای مختلف، که اﯾﻦ ﮐﺎر نادرست منظره زﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ و زﯾﺒﺎی ﻏﺎر ﻣﯽ دھﺪ.

 

 مفاله ای در خصوص اثر گرمای بدن انسان بر روی غار

Cigna A.A. (2011): Show caves development with special references to active caves, Tourism and karst areas, 4(1), 7-16

 

 

غار ترنگ

غار ترنگ- دست نوشته - -منبع عکس: ابراهیمی

 

- مرگ خفاش ها

 

 غار میرزا- مرگ خفاش ها-منبع عکس: ابراهیمی

 

غار جفریز- از بین بردن غار نهشته ها-منبع عکس: ابراهیمی

 

تخریب غارنهشته ها در یک غار توریستی 

 

تاثیر گرمای حاصل از نور لامپ در غار کتله خور و رشد سبزینه اطراف لامپ. منبع عکس: ش.بهادری نیا

 

در اجرای ماده 6 آیین نامه مدیریت، حفاظت وبهره برداری از غارهای کشور (مصوبه شماره 17792/38766 مورخ 29/01/1389 هیئت محترم وزیران)، و با اختیار حاصل از مواد فصول 3 و 5 آیین نامه مزبور، دستورالعمل حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور به شرح زیر درتاریخ 04/03/1395 به تصویب کارگروه غارشناسی ایران رسید.

ماده 1- تعاریف

غار: حفره ای واقع در سیمای طبیعی زمین که در اثر عامل طبیعی یا بطور مصنوعی و دست کند، ایجاد شده و حداقل یک دهانه به سطح خارجی زمین داشته باشد.

بهره برداری: هرگونه استفاده انتفاعی و یا غیر انتفاعی از غارها شامل طبیعت گردی، غارنوردی ،تحقیقاتی ،منابع آبی وغیره.

مناطق تحت مدیریت: مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ماده 26 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست

گروه های ورزشی غار نوردی : گروه های غارنوردی با معرفی فدراسیون کوهنوردی و یا تشکل های تخصصی غارشناسی و غارنوردی دارای مجوز فعالیت ورزشی

راهنمای غار: اعضای تشکل های تخصصی غارشناسی و غارنوردی کشور که آگاه به امور تخصصی غارشناسی وغارنوردی و آشنا به اصول کمک های اولیه و دارای کارت راهنمای تورگردانی از سازمان میراث فرهنگی بوده ودوره (حفاظت از غار) را گذرانده و کارت شناسایی (راهنمایی غار) را از یکی از سازمان های میراث فرهنگی و یا حفاظت محیط زیست دریافت کرده است.

ماده 2-درجه بندی غارها:

 غارها از نظر اهمیت حفاظتی به چهار دسته درجه 1 (دسترسی ممنوع)، درجه 2 (دسترسی محدود)،  درجه 3 (گردشگر پذیر) و درجه 4 (دسترسی آزاد) تقسیم می شوند.

 ماده 3-غارهای درجه 1 (دسترسی ممنوع)

غارهایی که دارای ارزش طبیعی ویژه (گونه های خاص زیستی ، ساختار های حساس وکمیاب غاری،فسیل های منحصر به فرد) یا تاریخی (بقایای انسانی یا مصنوعات بشری) یا منابع آبی حساس هستند.

 ماده 4-غارهای درجه 2 (دسترسی محدود)

غارهای فعال یا نیمه فعال دارای سازندهای کامال یا نیمه سالم هستند. شرایط بهره برداری از این غارها به شرح زیر است:

- این غارها حسب مورد ودر صورت نیاز دارای درب های نرده ای محدود کننده مناسب هستند به نحوی که امکان تردد خفاش ها ی ساکن غار فراهم باشد.

-این غارها به هیچ وجه جهت بهره برداری (گردشگری، منابع آبی، منابع خاکی و ...) به بخش خصوصی واگذار نمی گردد.

ماده 5-غارهای درجه 3 (گردشگر پذیر)

 غارهای بزرگی هستند که قابلیت بازدید عمومی براساس ظرفیت برد را دارند.

ماده 6-غارهای درجه 4 (دسترسی آزاد)

غارهایی هستند که واجد ارزش حفاظتی کمتری بوده و بازدید برای عموم آزاد و رایگان است و بهره بردار ندارد.

ماده 10 – فعالیت های تحقیقاتی وپژوهشی در غارها با صدور مجوز از طرف دبیرخانه کارگروه غارشناسی کشور ونظارت کارگروه استانی امکان پذیر است.

ماده 11- هرگونه فعالیت اعم از ورزشی وتحقیقاتی وبازدید از غارهای واجد جمعیت خفاش در فصل زاد آوری و شیردهی خفاش ها ممنوع است.

تبصره : غارها ی مشمول این ماده و فصل ممنوعیت توسط کارگروه های استانی تعیین و به متولیان وبهره برداران وگروه های ورزشی و غارنوردی و بازدیدکنندگان عمومی اطالع رسانی خواهد شد.

اگرچه محیط زیست، بخش مهمی از ژئوتوریسم می باشد پس بایستی در حغظ آن کوشا باشیم.

 

عبدالرضا ابراهیمی، مسئول کمیته غارنوردی هیات کوه نوردی استان کرمان، عضو کارگروه غارشناسی استان، عضو هیات مدیره انجمن غار و غارشناسی ایرانیان

نظرات   

 
0 #1 محمد جواد 1396-05-24 14:01
درود بر شما.
بسیار عالی. امیدواریم که اهمیت حفاظت از محیط‌زیست به خصوص غارها بیشتر و بهتر درک درک شود...
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر

افراد بی هویت جای در اینجا ندارند


کد امنیتی
تازه کردن

نمایش مسیر سایت

خانه گزارش ها گزارشات غارنوردی حفاظت یا بهربرداری از غارها؟؟؟

  بخش تبلیغات

  جستجو

  • سنگ

  • غارنوردی

  • دوچرخه

  • کوه نوردی