جمعه, 04 خرداد 1397
Blue Red Green
  • اخبار داغ
اخبار کوه نوردی: قهرمانان ماراتن کوهستان - دوشنبه, 21 اسفند 1396 17:39
اخبار کوه نوردی: پیمایش ارتفاعات رشته کوههای پلوار - چهارشنبه, 18 بهمن 1396 17:56
اخبار کوه نوردی: مسابقه ژئوپارک تریل رانینگ قشم - دوشنبه, 16 بهمن 1396 18:36
غارنوردان دیواره نوردی چرا دوچرخه سواری کوهستان

غارنوردان

غارنوردان آماتور کسانی هستند که به این فن بیشتر از جنبه ورزشی نگاه می‌کنند. امروزه تعداد این غارنوردان از غارنوردان حرفه‌ای بیشتر است و اکثر غارهای جدید توسط این افراد…

دیواره نوردی

صعود چند مرحله‌ای با ابزار گذاری به بالای دیواره‌های مرتفع (چندین طول طناب)، که معمولا به زمانی بیش از یک روز نیاز دارد. دیواره نوردی خود دارای انواع متفاوتی از…

چرا دوچرخه سواری کوهستان

 اگر یک کوهنورد یا  حتی دوست دار طبیعت هستید دوچرخه کوهستان رو به دو دلیل به شما توصیه می کنم. اول در دوچرخه سواری کوهستان همچنان از محیط کوهستان ،…

گروه كوهنوردي کهرام

گروه كوهنوردي کهرام


ماده1: نام گروه گروه کوه نوردی کهرام است.

ماده2:  آرام گروه و نمونه مهر و سر برگ به ضمیمه این اساسنامه می باشد.

ماده3: تاریخ تاسیس گروه 12/01/ 91 می باشد.

ماده4:محل گروه ومقر: کرمان، ابتدای خ شهید بهشتی ک شماره 4 شرقی 1

اهداف و محورهای  این گروه

ماده 5:انسجام در قالب یک گروه کوه نوردی  منظم با تقویم فصل نامه مشخص
برنامه ریزی و اجرای برنامه های مختلف کوه نوردی، غارنوردی، دره نوردی،  سنگ نوردی، دوچرخه سواری کوهستان
هدف از این ورزش رویاروئی با بالا بردن توان جسمی و تحمل و صبر در برابر رسیدن به بالاترین نقطه روح وجسم و گام برداشتن در مسیری که شاید اولین نفر باشی

اركان تشكیلاتی گروه

ماده6:اركان تشكیلاتی گروه شامل هیات موسس، مجمع عمومی ،هیات مدیره و بازرس میباشد.

آقایان: عبدالرضا ابراهیمی، محسن مددی، احد ریحانی

خانم ها:  سوزان صدرمیرحسینی، مژده موسوی

هیات موسس

ماده7: هیات موسس بنیانگذار گروه بوده كه نفرات آن در اولین صورتجلسه  گروه درج خواهد شد و در هر حال باید ناظر عملكرد گروه میباشد.

ماده8: تعداد اعضاءهیئت موسس در گروه کوه نوردی  5 نفر بوده و یك نفر نماینده با حق رای در جلسات هییت مدیره می باشد.
 تبصره1:هییت موسس میتواند در صورت عدم همكاری فوت و یا استعفاءیكی از اعضاءفردی ذیصلاح دیگر را در هیئت موسس جایگزین نماید.

مجمع عمومی

ماده9:مجمع عمومی گروه هر دو سال یك بار برای انتخاب اعضاءهییت مدیره و استماع گزارش هیییت مدیره و بازرس و ارایه راهكارمنطبق بر اصول این شناسنامه و با دعوتنامه قبلی تشكیل میگردد و رای ان در جلسه اول با اكثریت نسبی(نصف بعلاوه یك اعضاء) و در جلسه دوم (چنان چه جلسه اول تشكیل نشد) با حضور هر تعداد از اعضای گروه رسمیت می یابد.

ماده10:هیئت مدیره مسئول مستقیم كلیه فعالیتهای اداری و ورزشی گروه منطبق بااساسنامه میباشد.

ماده11:انتخاب مسئولین در هئیت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت موسس و در دوره های دوم و بعد از ان از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره 2:انتخاب تمامی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس از بین اعضاء رسمی كه سه ماه از عضویت آنان گذشته باشد امكان پذیراست.

تبصره 3:انتخاب اعضاءهیئت مدیره به دو صورت امكان پذیر است.

الف : انتخاب اعضاء هیات مدیره با مسئولیت كمیته مربوطه

ب:هیئت مدیره میتواند پس از انتخاب، مسئولین كمیته ها و سرپرست گروه را از میان خود انتخاب نمایند.

هیئت مدیره

ماده12: هیئت مدیره از مسولین زیر تشكیل می گردد
بند1: سر پرست گروه  بند 2: مسئول كمیته فنی  بند 3: مسئول كمیته روابط عمومی(تبلیغات و انتشارات) بند 4:مسئول كمیته مالی وتداركات  بند 5:نماینده هیئت موسس

ماده13: هیئت مدیره بالاترین مقام اجرائی گروه میباشد وجلسات آن با حضور حداقل3 نفر بعلاوه نماینده هیئت موسس رسمیت خواهد داشت.
تبصره 4: نماینده هیئت موسس در هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب كه از طرف هیئت موسس بصورت مكتوب به هیئت مدیره منتخب معرفی میگردد.
تبصره 5: جلسات هیئت مدیره هر هفته یكبار در محل گروه تشكیل می گردد.
تبصره 6: اعضاءعلی البدل هیئت مدیره 2 نفره میباشد.

بازرس

  ماده14:بازرس مسئول نظارت بر حسن اجرای اساسنامه توسط هیئت می باشد.
 تبصره 7:عضو علی البدل یكنفره میباشد.
تبصره 8:بازرس حق حضور و شركت در جلسات هیئت مدیره را دارد ومی تواند تمامی دفاتر مكتوب و مصوبات (مالی و فنی) را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت با اساسنامه، موارد مشهود را به هیئت موسس گزارش دهد و با تقاضای مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده ، ارائه گزارش نماید.

وظایف اعضاء هیئت مدیره

ماده 15: وظایف سرپرست گروه .
بند 1- ارائه برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت .
بند 2- صدور كلیه احكام وكارتهای عضویت و مكاتبات گروه .
بند 3-  صدور چك به اعضای مشترك مسئول مالی و تداركات گروه.
بند 4-  ایجاد هماهنگی در گروه بازرسی و نحوه عملكرد كمیته های مختلف .
بند 5-  ایجاد ارتباط و پاسخگوئی به سوالهای مقامهای بالاتر و ارگانهای دولتی .
بند 6-  زمان بندی جلسات (هیئت مدیره _ اعضا ) و تنظیم جلسات مربوطه .
بند 7-  تنظیم و مكاتبات گروه .
بند 8-  طرح دستور العملها و آائین نامه های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب .

ماده 16 : وظایف كمیته فنی :
بند 1-  تشكیل كلاسهای  آموزشی درامور کوه نوردی  هماهنگ با فدراسیون كوهنوردی .
بند 2- تهیه اطلاعات فنی كوهپیمائی وتهیه متون آموزشی وارائه آن برای درج در گاهنامه و..
بند 3- تعیین سرپرست امداد و كمكهای اولیه در برنامه .
بند 4- تهیه و تنظیم برنامه های غذایی و جداول تغذیه و انرژی جهت  آمادگی بدنی در کوه نوردی  .
بند 5- اشهار نظر در كلیه برنامه های گروه در جلسه هیئت مدیره .
بند 6- ایجاد رابطه كمیته فنی با سایر گروهها جهت بالابردن سطح فنی آموزشی .
بند 7- تعیین سرپرست جهت برنامه های گروه با تا ئید هیئت مدیره .
بند 8- پیشنهاد تاسیس دیگر بخشها با تصویب هیئت مدیره .

بند 9- تهیه آیئن نامه ودستور العملهای لازم مر بوطه .
تبصره 9: مسئول كمیته فنی باید دارای حد اقل حكم مربی درجه 3 یا پیشرفته داشته باشد.

ماده 17: وظایف مسئول كمیته روابط عمومی :
بند 1- دعوت از اعضای گروه یا گروه های دیگر جهت شركت در جلسات گردهمائی و .... تحقیقاتی
بند 2- نشر گاهنامه برای ارتقاء فكری و فنی کوه نوردی 
بند 3- ارائه طرحهای نوین در مورد فعالیتهای کوه نوردی به هیئت مدیره .
بند4- تهیه فرم تقاضای عضویت و تعهد نامه و گزینش اعضاء با توجه به مبانی مندرج در اساسنامه
بند 5- تنظیم و بایگانی پرونده های اعضاء و نگهداری كلیه مدارك و اسناد گروه .
بند 6- مطالعه ارزشیابی گزارشات مربوط به كمیته های مختلف و اعلام نتایج به هیئت مدیره
بند 7- تهیه و تكثیرانواع فرمها و تالیفات مربوط به كمیته های مختلف
بند 8- تهیه ارشیو از گزارش عملكرد برنامه ها ،عكس و خاطرات و ...
بند 9- تهیه تقدیر نامه و یاد بود جهت اعضاء به مناسبت اجرای برنامه ها
بند 10- تهیه آئین نامه و دستور العملهای داخلی مربوطه .

ماده 18: وظایف مسئول كمیته مالی و تداركات .
 بند 1- دریافت حق عضویت اعضاء گروه .
بند 2- تنخواه گردانی در آمد ها و خرج كردهای مربوطه به گروه .
بند3- امضای اوراق بهادار  و تعهد آورو ارایه آنها به سرپرست گروه جهت تائید نهایی.
بند 4- مدیریت بر در آمدهای حاصله از انتشار و فعالیتهای سمعی و بصری.
بند5- حسابرسی درآمدهای ناشی از كلاسهای آموزسی، كمكهای مالی هیئت های كوهنوردی و فدراسیون كوهنوردی و ...
بند 6- حسابرسی كلیه دخل و خرجهای گروه .
بند 7- تهیه و خرید كلیه مایحتاج گروه .
بند 8- حفظ و جمعداری كلیه اموال گروه .
بند 9- امانت دادن وسائل فنی مورد نیاز افراد گروه جهت اجرای برنامه با نظر كمیته فنی گروه .
بند 10- تهیه آیین نامه و دستور العملهای لازم مربوطه.

ماده 19 : وظایف بازرس
بند 1- تهیه و تنظیم جداول امتیازاتی در مورد فعالیت اعضا .
بند 2- بررسی گزارشات مربوط به برنامه های اجرا شده .
بند 3- بررسی و تحققیق بر اساس اطلاعات بدست آمده در طول برنامه ها (فرم نظر خواهی).
بند 3- ارزش یابی روند كلی فعالیت گروه و هیئت مدیره و در صورت لزوم تهیه گزارش در قبال انحراف از اهداف در اساس نامه و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت مدیره وهمچنین درخواست تشكیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده .
بند 5- تقاضای تشكیل فوق العاده هیئت مدیره .

وظایف اعضاء

ماده20: وظایف اعضاء به شرح زیر میباشد :
بند 1- شركت در جلسات رسمی گروه .
بند 2- شركت در برنامه های جمعی و كوهپیمایی و کوه نوردی  گروه .
بند 3- همكاری با مسئولین كمیته های مختلف در صورت درخواست كمیته مربوطه .
بند 4- پرداخت حق عضویت ماهانه .
بند 5- حفظ وسائل عمومی وبه امانت گرفته شده گروه و استرداد آنها حد اكثر ظرف مدت سه روز بهد از اتمام برنامه،تقبل پرداخت هر گونه خسارت وارده به وسائل واموال به امانت گرفته شده
بند 6- ارائه گزارش از برنامه های مشخص در جهت پربار شدن برنامه های آتی .

بند7- قبول اساسنامه و التزام به آن.

شرایط عضویت در گروه

ماده 21:اعضای گروه جهت عضویت در گروه بایستی دارای شرایط و مشخصات ذیل باشند:
بند1- رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران.
بند2- روشن بودن وضعیت نظام وظیفه.
بند3-عضویت برای افراد زیر هیجده سال با رضایت نامه كتبی والدین الزامی است.

شرایط عضویت اعضاء در گروه 

ماده22: شرایط عضویت اعضاء:
بند1- اعضاءگروه به سه دسته رسمی، افتخاری و آزمایشی تقسیم می شوند.
بند2- اعضای آزمایشی در صورت واجد شرایط بودن میتوانند رسمی گروه شوند
بند3- تهیه آیین نامه های مربوط به ماده 22بر عهده هییت مدیره می باشد.

انتخاب و یا انتصاب


ماده23-: گروهها وابسته به نهاد ها و سازمانها و ادارات در برگزاری انتخابات یا هیئت موسس سرپرست گروه وموسئول مالی و تداركات ازادند.

ماده 24- گروهها وابسته به نهاد ها و سازمانها و ادارات برای عضو گیری میتوانند به سه ترتیب عمل نمائند.
تبصره 10- عضویت در گروه مخصوص وابستگان و ادارات مربوطه .
تبصره 11- عضویت در گروه مخصوص وابستگان به نهادها، سازمانها و ادارات مربوطه و خارج از آن .
تبصره 12- عضویت در گروه به صورت آزاد.

نحوه انحلال گروه

ماده25 : چنانچه گروه خارج از چارچوب مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه های داخلی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران عمل نماید و اگر اعضای رسمی آن از نصف بعلاوه یك در زمان تائسیس كاهش یابد و در مدت زمان سه ماه جایگزین نگردد انحلال گروه از نظر فدراسیون كوهنوردی جمهوری اسلامی ایران قطعی است .

تبصره 13: تصمیم گیری در مورد در مورد چگونگی وضعیت اموال در گروه پس از انحلال با حضور نمایندگان هیئت موسس هیئت مدیره و نماینده هیئت كوهنوردی استان صورت میگیرد.
تبصره 14: چنانچه گروه وابسته به نهاد سازمان یا ادرات باشد نماینده سازمان مربوطه در هیئت  انحلال الزامی میباشد .

ماده 26 : این اساس نامه در 26 ماده، 60 بند و 15 تبصره تنظیم و در مورخه 01/12/91 به تصویب اعضای هئیت موسس گروه کوه نوردی  کهرام رسیده است .

  بخش تبلیغات

  جستجو

  • سنگ

  • غارنوردی

  • دوچرخه

  • کوه نوردی